Szkolenia odblokowane

Decyzją Minister Sportu został uchylony  zakaz organizacji szkoleń i egzaminów żeglarskich i motorowodnych.  Zgodnie z decyzją egzaminy na stopnie żeglarskie i motorowodne „muszą być przeprowadzane zgodnie z obostrzeniami określonymi w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. oraz zgodnie z wytycznymi jakie zostały dla Ministerstwa Sportu przygotowane przez Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. W kwestii prowadzenia szkoleń żeglarskich i motorowodnych, które nie są w nadzorze Ministra Sportu i nie regulują ich przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1568 z późn. zm.), ministerstwo apeluje o stosowanie się do wytycznych przygotowanych przez ww. związki sportowe” Szczegóły można znaleźć TUTAJ

Komunikat Urzędu Morskiego w Gdyni

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697), informuję, że zgodnie z treścią § 5 wyżej przywołanego rozporządzenia od 20 kwietnia 2020 roku
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się osób.
W związku z powyższym, nie przewiduje się ograniczeń i zakazów stosowanych przez, podległe Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni, Kapitanaty i Bosmanaty Potów w zakresie przemieszczania się jednostek pływających w żegludze krajowej. Nie wyłącza to jednak możliwości podejmowania działań przez inne służby w zakresie ich kompetencji.
Należy również zwrócić uwagę na zawarte w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców, a także określony w § 17 nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz wynikający z § 18 obowiązek stosowania środków profilaktycznych
.
Ponadto na akwenie wód portowych obowiązują zakazy i nakazy wynikające z zarządzenia – Przepisów portowych. Pamiętać należy także o treści art. 56b pkt 5 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, zgodnie z którym ten kto na obszarze portu morskiego lub przystani morskiej, a także kotwicowisk położonych poza obszarem portów oraz torów wodnych łączących te kotwicowiska z wodami portowymi łowi ryby wbrew zakazowi lub bez wydanego zezwolenia podlega karze grzywny.
Z poważaniem
Radca Prawny
Adam Inchastoy
Naczelnik Wydziału
Prawno-Organizacyjnego
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
tel.: 58 355-31-92