Statut POZMWiNW

S T A T U T

Pomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

 Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter pracy.

 

§ 1

Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (w skrócie POZMW i NW) zwany dalej „Związkiem” jest związkiem w rozumieniu obowiązującej Ustawy o sporcie: Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz – m. Gdańsk.

 

§ 3

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną, może prowadzić działalność gospodarczą określoną obowiązującymi przepisami o takiej działalności. Związek ma prawo powoływać biura, ośrodki szkolenia i filie oraz zatrudniać pracowników.

 

§ 4

Związek może być członkiem krajowych organizacji sportowych i turystycznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 5

Związek może posiadać proporzec, godło, odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Może, używać bandery własnej i Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

 

§ 6

Związek opiera swą działalność na pracy ogółu swoich członków.

 

§ 7

Związek działa zgodnie z poniżej wymienionymi aktami prawnymi:

 1. „Ustawy o sporcie”- Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. – O sporcie.
 2. ” Prawo o stowarzyszeniach” Dz. U. 2001 Nr 79 poz. 855 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Niniejszym Statutem.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania.

 

§ 8

Celem Związku jest:

 1. Organizowanie, rozwijanie i popularyzacja sportów motorowodnych i turystyki motorowodnej.
 2. Podnoszenie poziomu sportów motorowodnych i turystyki motorowodnej.
 3. Organizowanie szkoleń, egzaminów oraz nadawanie patentów i licencji zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.
 4. Prowadzenie działalności wychowawczej wśród młodzieży i dorosłych oraz rozbudzanie zainteresowań problemami żeglugi morskiej i śródlądowej.
 5. Upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska i czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje państwowe i społeczne.
 6. Prowadzenie działalność na rzecz osób niepełnosprawnych .
 7. Działalność na rzecz obronności Kraju i bezpieczeństwa publicznego.

 

§ 9

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. Zrzeszanie podmiotów wyszczególnionych w „Ustawie o sporcie” i „Ustawie Prawo o stowarzyszeniach”.
 2. Współdziałanie z organami administracji Państwowej i samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem administracji morskiej i śródlądowej.
 3. Kontakty sportowe i turystyczne z odpowiednimi organizacjami sportowymi i turystycznymi w kraju i poza jego granicami.
 4. Organizowanie szkolenia kadry wykładowców , instruktorów i sędziów oraz opracowywanie instrukcji i programów szkoleniowych,
 5. Organizowanie międzynarodowych i krajowych zawodów, zlotów, rajdów i rejsów po wodach morskich i śródlądowych,
 6. Organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej,
 7. Prowadzenie innej działalności na podstawie odpowiednich zezwoleń wydanych przez właściwe organy administracji państwowej.

 

Rozdział 3

Członkowie Związku

 

§ 10

 1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi POZMW i NW może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje     prowadzenie działalności w danym sporcie.
 3. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów POZMW i NW na wniosek Zarządu, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Związku.

 

§  11

 Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Biernego i czynnego wyboru władz Związku.
 2. Zgłaszanie do wybranych władz Związku, postulatów i wniosków.
 3. Brania udziału w interesujących go dziedzinach działania Związku,
 4. Korzystania ze świadczeń oraz opieki i pomocy wynikającej ze statutu Związku,
 5. Wybierania delegatów na Zjazd Delegatów POZMW i NW.
 6. Organizowania krajowych motorowodnych imprez sportowych i turystycznych oraz szkolenia motorowodnego na zasadach określonych przez Zarząd Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (PZMW i NW).
 7. Używania odznak i symboli POZMW i NW oraz PZMW i NW.

 

§  12

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. Brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Związku,
 2. Przestrzegania postanowień Statutu Związku oraz przepisów prawa dotyczących żeglugi morskiej i śródlądowej.
 3. Przestrzegania i propagowania przyjętej zwyczajowo etyki wodniackiej,
 4. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń członkowskich.

 

§  13

Członek honorowy jest zobowiązany przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku, ma prawo korzystać ze świadczeń Związku, w sposób i w zakresie określonym przez Zarząd, przysługuje mu bierne prawo wyborcze oraz prawo używania odznak i symboli.

Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej.

 

§  14

Członkowstwo Związku ustaje w przypadku:

 1. Pisemnej rezygnacji z członkowstwa złożonej na ręce Zarządu.
 2. Skreślenia uchwałą Zarządu w przypadku niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu.
 3. Wykluczenia, decyzją Zjazdu Delegatów za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Związku.
 4. Rozwiązania Związku lub klubu o statusie członka.
 5. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

§ 15

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań

Związku, członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

 1. Odznaczenie państwowe lub resortowe.
 2. Odznaczenia honorowe POZMW i NW oraz PZMW i NW.
 3. Pochwałę na piśmie.
 4. Nagrodę rzeczową.

 

§ 16

 1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, uchwał władz Związku lub działalność na jego szkodę. Zarząd może nakładać na Członków Zwyczajnych następujące kary:
 1. upomnienie;
 2. naganę;
 3. naganę z ostrzeżeniem;
 4. zawieszenie na okres 1 roku w prawach członka POZMW i NW;

 

 1. Od uchwały Zarządu o nałożeniu kary przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do najbliższego Zjazdu Delegatów POZMW i NW za pośrednictwem Zarządu.
 2. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Zjazd Delegatów POZMW i NW.

 

Rozdział 4

Władze Związku i ich kompetencje.

 

§ 17

 1. Władzami Związku są:
 1. Zjazd Delegatów POZMW i NW;
 2. Zarząd POZMW i NW;
 3. Komisja Rewizyjna POZMW i NW;
 4. Sąd Koleżeński POZMW i NW.

 

§ 18

 1. Najwyższą władzą Związku jest Zjazd Delegatów POZM i NW, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Zjazd Delegatów POZMW i NW odbywa się raz w roku (zgodnie z wymogami „Ustawy o Sporcie” rozpatrując sporządzone przez Zarząd sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe), natomiast sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd POZMWINW raz na cztery lata.
 3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów POZMW i NW może być zwoływany na wniosek

 

 1. Zarządu Związku;
 2. na wniosek złożony przez 51 % delegatów z ważnym w danej kadencji mandatem;
 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej POZMW i NW.
 4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd w czasie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których został zwołany.
 5. W Nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów, a w przypadku utraty mandatu w czasie trwania kadencji, delegaci wybrani w wyborach uzupełniających.

 

§ 19

Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności POZMW i NW.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań rocznych finansowych oraz z działalności POZMW i NW jak też sprawozdań z działalności ustępujących władz POZMW i NW.
 3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.
 4. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego Związku.
 5. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.
 6. Uchwalanie zmian Statutu POZMW i NW.
 7. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zjazd Delegatów Związku.
 8. Nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Związku.
 9. Występowanie do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w sprawie nadawania i pozbawiania godności członka honorowego.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się POZMWiNW i przeznaczenia jego majątku.

 

§ 20.

W Zjeździe Delegatów POZMW i NW udział biorą:

 1. Z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych POZMW i NW.
 2. Z głosem doradczym – zaproszeni goście oraz przedstawiciele ustępujących władz POZMW i NW.

 

§ 21.

Wybór delegatów:

 1. Delegaci na Okręgowy Zjazd są wybranymi przedstawicielami Zwyczajnych Członków POZMW i NW, którzy opłacili składki zgodnie ze Sprawozdaniem z działalności według stanu z dnia 31grudnia roku poprzedzającego Zjazd Sprawozdawczo – wyborczy. Przyjmując zasadę, że jeden delegat przypada na pierwszych stu członków i kolejny, na stu następnych.
 2. Delegaci zachowują mandat na okres trwania całej kadencji.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów do władz Związku, jednak tylko z osób delegatów obecnych na sali Zjazdu mają:
 1. delegaci na Zjazd Delegatów POZMW i NW.
 2. ustępujące władze POZMW i NW.

 

§  22.

Czas trwania kadencji władz POZMW i NW.

 1. Kadencja władz POZMW i NW trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zgodnie z „Ustawą o sporcie”.
 2. Funkcję Prezesa Związku można pełnić nie dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.

 

§  23.

Podejmowanie uchwał:

 1. Wszystkie uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz POZMW i NW przed upływem kadencji ,władze mogą pracować w zmniejszonym składzie nie mniejszym jednak niż minimalna liczba przewidziana niniejszym statutem lub do władz może zostać powołany jako nowy członek, kandydat   z kolejną liczbą otrzymanych na Zjeździe Delegatów POZMW i NW głosów. Liczba członków dobranych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru.
 3. Zjazd Delegatów POZMW i NW może w głosowaniu tajnym odwołać Członka władz z pełnionej funkcji lub zawiesić go w pełnieniu obowiązków.

 

§  24.

O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Delegatów, Zarząd POZMW i NW zawiadamia delegatów na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.

 

§ 25.

Skład zarządu:

 1. Zarząd składa się z 5 – 9 członków wybranych przez Zjazd Delegatów POZMW i NW.W skład zarządu wchodzą Prezes ,V-ce Prezesi, Skarbnik i Sekretarz.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności nie mniej niż  2/3 liczby członków. W przypadku równej ilości głosów – decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

 

§ 26.

Zakres działania i obowiązki Zarządu POZMW i NW to:

 1. Realizowanie uchwał Zjazdu Delegatów.
 2. Kierowanie całokształtem działalności POZMW i NW.
 3. Rozwijanie dyscyplin uprawianych w POZMW i NW.
 4. Uchwalanie budżetu i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Związku,
 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium, zarządów klubów i sekcji,
 7. Przyjmowanie członków zwyczajnych oraz podejmowanie uchwał o skreśleniu lub zawieszeniu.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie członkowstwa Związku w innych Organizacjach.
 9. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz zatwierdzanie regulaminów.
 10. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
 11. Ustalanie regulaminów wewnętrznych.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.
 13. Reprezentowanie Związku na zewnątrz.

 

§ 27.

Komisja Rewizyjna POZMW i NW.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 

§ 28.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Związku należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. Informowanie Zarządu o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wniosków i żądanie wyjaśnień,
 3. Składanie Zjazdowi Delegatów sprawozdania z swej działalności i stawianie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi,
 4. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin zatwierdzony przez Zjazd.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Związku lub jego pracownikami.
 7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może prowadzić działalności gospodarczej bezpośrednio związanej z realizacja zadań statutowych związku.
 8. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba , która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

 

§ 29.

Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Zjazd Delegatów POZMW i NW, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz członków.

Sąd Koleżeński jest władzą Związku powołaną do rozpatrywania i rozstrzygania spraw pomiędzy: członkami Związku, członkami władz Związku, działaczami oraz władzami klubów członkowskich i instruktorami obwinionymi o naruszenie norm etycznych lub nie przestrzeganie statutu, przepisów i uchwał wewnątrz związkowych oraz etyki wodniackiej. Działalność Sadu Koleżeńskiego oparta jest na odrębnym regulaminie, zatwierdzonym przez Zjazd, a jego członkowie nie mogą pełnić funkcji

w innych władzach Związku.

 

Rozdział 5

Majątek i fundusze Związku.

 

§ 30.

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Związku składają się:
 3. składki i wpisowe członkowskie,
 4. darowizny i dotacje,
 5. wpływy z działalności statutowej,
 6. wpływy z działalności gospodarczej.

 

§  31.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy Prezesa lub  innych osób z Zarządu upoważnionych przez Zarząd.

 

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązywanie się Związku

 

§ 32.

 1. Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczbie delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku i musi być zatwierdzona przez organ rejestrowy.

 

§ 33.

Statut został uchwalony w Gdańsku w dniu 13 października 2012 r. na Nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów Pomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

 

§ 34.

Interpretacja zapisów niniejszego statutu przysługuje władzom Związku.

Dodaj komentarz