Inspektorzy techniczni

!!! W sprawie rejestracji łodzi motorowych prosimy zwracać się bezpośrednio do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie !!!

INSPEKTORZY  TECHNICZNI

Wykaz inspektorów nadzoru technicznego PZMWiNW z naszego Okręgu upoważnionych do wystawiania CERTYFIKATÓW statkom o napędach mechanicznych, motorowych lub motorowo-żaglowych, przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji:

Zenon Jasik – Ustka
licencja nr 2
tel.:  607 255 524
e-mail: hals_ustka@onet.pl

Andrzej Wątrowicz – Gdańsk
licencja nr 11
tel.: 602 157 607
e-mail: a.watrowicz@wp.pl

Paweł Szczepanik – Gdynia
licencja nr 50
tel.: 603 84 94 82
e-mail: pawel.1322@wp.pl

 


CERTYFIKAT


Podstawowym celem przeglądu technicznego jest stwierdzenie, czy statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa żeglugi oraz określenie jego aktualnego stanu technicznego w szczególności w zakresie:

 budowy i elementów konstrukcyjnych;

 prawidłowości zamontowania napędu;

 właściwości manewrowych i zachowania stateczności;

 sprawności działania wszystkich urządzeń i instalacji;

CERTYFIKAT dobrowolny, wystawiany na życzenie właściciela, dla statku od 2,5 do 24 metrów długości w linii pokładu, o mocy silnika poniżej 75 kW – na podstawie uchwały Prezydium Zarządu PZMWiNW z dnia 24 października 2007 r. z uwzględnieniem postanowień art. 27, pkt. 1-4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z późn. zm.

CERTYFIKAT obowiązkowy, dla statków o mocy silnika 75 kW i większej, podlegającym z mocy prawa przeglądom technicznym, niezbędnym do uzyskania Świadectwa Zdolności Żeglugowej tj. dokumentu dopuszczającego statek do żeglugi, wydanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej, właściwy dla portu macierzystego statku.

Podstawą prawną do wystawiania CERTYFIKATU STANU TECHNICZNEGO jest umowa zawarta w dniu 5 maja 2011 r. pomiędzy Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej o powierzeniu Polskiemu Związkowi Motorowodnemu i Narciarstwa Wodnego wykonywania przeglądów technicznych, zawartej na podstawie postanowień art. 34j ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowe z późn.zm.

Certyfikat stanu technicznego dobrowolny i obowiązkowy – są niezbędne także do:

 ubezpieczenia statku;

 dopuszczenia do żeglugi w krajach Unii Europejskiej, gdzie aktualna ocena stanu technicznego statku jest obowiązkowa;

 

Certyfikaty informują o:

 obowiązkowym wyposażeniu statku;

 dopuszczalnym rejonie żeglugi i sile wiatru;

 dopuszczalnej liczbie osób;

 przystosowaniu do holowania obiektów nawodnych i powietrznych;

Do CERTYFIKATU dołączone są dwie wodoodporne nalepki do umieszczenia na burtach przed numerem rejestracyjnym statku, informujące o polskiej przynależności statku i o terminie ważności certyfikatu oraz mała nalepka identyfikacyjna (o tym samym numerze) do naklejenia w miejscu wiadomym tylko właścicielowi.

CERTYFIKATY są wystawiane na okres od 2 do 5 lat – w zależności od stanu technicznego i wieku statku.

!!! W sprawie rejestracji łodzi motorowych prosimy zwracać się bezpośrednio do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie !!!

Dodaj komentarz